Hírek

2019. november 05., 14:00Időközi polgármester választás

20/2019. (XI.4..) számú határozat időközi polgármester választás kitűzéséről

Pötréte Község Helyi Választási Bizottság

8769 Pötréte, Kossuth u. 40. Tel: 93/354 001, email: jegyzo@korjegyzosegfrajk.t-online.hu

 

20/2019. (XI.4..) számú határozata időközi polgármester választás kitűzéséről

 

Pötréte Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ában foglalt jogkörében eljárva, Pötréte községben

 

         az időközi polgármester választást 2020. január 26. (vasárnap)

                                                napjára tűzi ki,

 

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határidőit illetve határnapjait.

A Pötrétei Helyi Választási Bizottság a határozat közzétételét elrendeli a helyben szokásos módon, Pötréte Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, valamint Pötréte honlapján (http://www.potrete.hu), továbbá elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke és a Területi Választási Iroda vezetője részére.

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus levélben a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Pötréte Község Helyi Választási Bizottságához (a HVI címén, 8767 Felsőrajk, Kossuth u. 8., e-mail: jegyzo@korjegyzosegfrajk.t-online.hu benyújtott fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon - 2019.11.07. napján 16.00 óráig megérkezzen a HVB-hez. A határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

 1. a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
 2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
 3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A fellebbezés illetékmentes.

 

 

   Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 20. § (3) bekezdése szerint, ha két vagy több polgármesterjelölt vagy főpolgármester jelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot kapott, időközi választást kell kitűzni.    

 

Pötréte településen az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a két polgármesterjelölt (jogorvoslati eljárások után) egyenlő számú (84 db) szavazatot kapott, ezért a polgármester választás eredménytelen volt és időközi választást kell kitűzni. A Ve. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az időközi választást a szavazás kitűzött napjától – 2019. október 13. – számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. 

A Ve. 6.§ (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.

A Ve. 302. §-a szerint a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

A fentieknek megfelelően Pötréte Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302. § alapján a Ve. 6. § (1) bekezdésében foglalt határidők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (3) bekezdése alapján az időközi polgármester választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2020. január 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.

Pötréte Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fenti jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Pötréte, 2019. november 4.

 

 

                                                                                      Lőrinc Béla

      Választási Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 20/2019. (XI.4.) számú Pötrétei Helyi Választási Bizottság határozatához

 

Pötréte Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 11. § (1) bekezdésében és a 302. § kapott felhatalmazás alapján a 2020. január 26. napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti dátumait az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. A választási bizottság

 

 1. A szavazatszámláló bizottság feladatát is ellátó helyi választási bizottság tagjai a választást követő napon, 2020. január 27-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. (Ve.15.§ (1) bekezdés)

 

 1. A munkáltató a választási szerv 1.1 pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2020. január 27-től január 31-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. (Ve. 15.§ (2) bekezdés)

 

 1. A Helyi Választási Bizottságba a delegált tagok bejelentésének határideje 2020. január 17-én 16.00 óra.  (Ve. 30.§ (2) bekezdés)

 

 1. A szavazókör

 

A választás kitűzésétől a szavazás napjáig, 2020. január 26-ig nem lehet a szavazókör határát és sorszámát, továbbá a település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.

 

 1. szavazóköri névjegyzék

 

3.1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. november 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével értesíti a névjegyzékbe vételről. /Ve. 115. (1) bekezdés/

 

3.2  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. december 6. napjáig kell megküldeni. /Ve. 115.§ (2) bekezdés/

 

3.3 A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2019. november 20. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.  /Ve. 116.§ (1) bekezdés/

 

3.4 A mozgóurna iránti kérelmet:

a) a helyi választási irodához

aa) levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. január 22. napig  

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2020. január 24. vagy

ac) a szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. január 26-án 12.00 óráig.

 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2020. január 26. napján, legkésőbb 12 óráig

kell benyújtani. /Ve. 103. §  (1),(2) bekezdés/

 

3.5 A 2020. január 24. napján 16.00 óráig beérkezett változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda lezárja a névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. (Ve. 106.§ (1) bekezdés)

 

3.6 A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. január 25-én kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bekezdés)

 

3.7 A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. április 27-én kell megsemmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés)

 

3.8 A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2020. április 27-én kell törölni. (Ve. 109.§ (2) bekezdés)

 

 1. A jelöltállítás

 

 1. Azt a szervezetet amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. /Ve. 119. § (1) bekezdés, 307/D. § (1) bekezdés/
 2. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda állapítja meg 2019. november 21-én.    /Ve. 307/E. (1) bekezdés/
 3. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. /Ve. 120. § (2) bekezdés/
 4. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. december 7-én átadja az igénylő részére a az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. /Ve. 121. (2) bekezdés/
 5. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2020. április 27-én megsemmisíti. /Ve. 128.§/

 

 

 1. A választási kampány

 

 1. A választási kampány 2019. december 24. napjától 2020. január 26. napján a szavazás befejezéséig tart. (Ve. 139.§)
 2. Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján, 2020. január 26-án a
 1. a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben
 2.  A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen
 3. a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. /Ve. 143.§ (1)/

 

 

 

 

 

 

 1. A szavazás előkészítése

 

 

6.1 A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019.  december 23-án 16.00 óra után végzi el. /Ve. 160. § (2) bekezdés/

 

 1. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2020. január 25-én adja át a szavazatszámláló bizottság (Helyi Választási Bizottság) elnökének. (Ve. 164.§ (1) bekezdés)
 2. Az iratok és kellékek őrzését 2020. január 26. napjáig a Helyi Választási Iroda biztosítja. (Ve. 164.§ (2) bekezdés)
 3. Ha a szavazóköri névjegyzékben olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2020. január 17-én 16.00 óráig a Ve.88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. (Ve. 167.§ (5) bekezdés)

 

 1. A szavazás

 

7.1 A szavazóhelyiségben szavazni 2020. január 26. napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

 

 1. Az eredmény megállapítása

 

 1. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodán 2020. január 29-én 16.00 óráig tekinthető meg. (Ve.204. §)
 2. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs folyamatban – a Helyi Választási Irodában 2020. április 27-ig kell megőrizni. /Ve.205.§ (1) bekezdés/
 3.  A választási iratokat – a jegyzőkönyv kivételével – 2020. április 27-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2020. április 27. napját követően át kell adni. /Ve.205.§ (2) bekezdés/

 


Hozzászólások

2021. június 19., 17:09 updarma@abdulah.xyz
2021. június 13., 18:19 bl.ageev.dmytrovalentyn1980usaua@gmail.com
Где смотреть Евро-2020? По каким каналам можно посмотреть матчи Евро-2021?
Полная информация на сайте
https://cerrajerosrivasvaciamadrid.site/2021/17-smotret-evro-2021-za-1-dollar/?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786ezmootpFhTBX59m8vwoKFlqwchzirCyyUxmoq9FZy_7Akk8AgpxTxoCoysQAvD_BwE

Простейшие варианты где можно смотреть Евро-2020 бесплатно или за 1 доллар в месяц в качестве HD.
2021. június 09., 15:12 ashatdol918b@mail.ru
"When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks!"
דירות דיסקרטיות באשקלון
34343dfsf4f
2021. június 03., 00:01 updarma@abdulah.xyz

Hozzászólok

* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!


!
!

« Vissza az előző oldalra!

Pötréte Község Önkormányzata - Magyar